Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tornion Energia Oy

Asemakatu 5

95420 Tornio

puh. 040 1445 111

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

tke.asiakaspalvelu@tornionenergia.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat, rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tornion Energia voi luovuttaa asiakkaan kohdassa 4. mainittuja tietoja sen alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille siltä osin ja siinä laajuudessa kuin Tornion Energian kulloinkin tarjoamien palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle on tarpeellista (kuten toimitukset, maksupalvelut, perintä jne.). Tornion Energia ei luovuta asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Paperiaineisto säilytetään tietoturvallisessa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.